Grunnleggende helserett 

– hovedlinjer og utvalgte emner, med vekt på forsvarlighetskravet

 

En portal for alle grupper av helsearbeidere og studenter med helsefag på pensum

 

 

 

Allerede kjøpt e-boken?

Gå til innholdet i e-boken Glemt brukernavn og passord?
pngfind.com-lock-icon-png-1130428 Lås

kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

Denne videoen er en forsmak på en av filmene som finnes i e-boken. 

Få gratis tilgang til e-boken ved å registrere deg nedenfor.

Kort-symbol

Om e-boken

Grunnleggende helserett: med forklaringsvideoer

Boken ble sist oppdatert 30. januar 2024.

Den gir en innføring i grunnleggende helserettslige prinsipper, verdier og lovregler, enkelt forklart og rikelig illustrert med eksempler fra praksis

Sentrale emner i e-boken:

 • Hovedtrekkene i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og flere andre helselover
 • Forsvarlighetskravet i helseretten – hvordan unngå juridisk og yrkesetisk svikt som helsearbeider?
 • Taushetsplikt og opplysningsplikt – når skal du som helsearbeider tale og når skal du tie?
 • Dokumentasjonsplikt, informasjonsplikt og journalinnsyn
 • Pasientskadeordningen i hovedtrekk
 • Grunnleggende helserettslige begreper som brukermedvirkning, likeverd, ikke-diskriminering, «ikke-skade»-prinsippet, selvbestemmelse (autonomi), tilgjengelighet i helsetjenesten og pasientsikkerhet gjennom åpenhet og tillit til helsepersonell og helseforetak.
 • Oversikt over sentrale regler for legemiddelhåndtering

E-boken inneholder også

 • Sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, svangerskapspenger, uføretrygd og andre relevante trygdeordninger

 • Lov om kommunale helse -og omsorgstjenester, lov om spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevernloven, herunder frivillig og tvunget helsevern, abortloven, smittevernloven

 • Regler om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

 • Enkel beskrivelse av juridisk metode i et nøtteskall
 • Veiledning til helsearbeidere om hvordan man viser til en lov
 • Forklaringsvideoer med oppgaver og digitalt kursmateriale
 • Lysbilder, interaktive dokumenter & hjelpeskisser
 • Multiple choice for å teste egen forståelse
 • Kontaktskjema og rask IT-support

enkeltforklart-NY


Om forfatteren

Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Han har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Morten Kjelland arbeider som professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har før det hatt en tilleggsstilling ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017. Fast foreleser på Nasjonale helsefag (for helsepersonell med utdanning utenfor EØS området) og for fjerdeårsstudenter på Medisinsk fakultet UiO. Fra 2022 har Kjelland vært fast vara i NMBU forskningsetisk forum.

Kjelland har skrevet en rekke bøker i blant annet erstatningsrett, helserett og velferdsrett, og har vært ansvarlig faglærer i flere av disse fagene. Han har vunnet JSUs undervisningspris flere ganger, og er engasjerende foreleser med lang og bred undervisningserfaring.

 • Lexia Education

  “Forfatteren evner enkelt og pedagogisk å formidle den grunnleggende helserett enhver helsearbeider må være fortrolig med. Forklaringsvideoer, digitalt kursmateriale, oppgaver med løsningsforslag, m.m., gjør at den egner seg godt som en del av det pålagte kvalitetsforbedringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten.”

  Jurist og daglig leder av Scandinavian Medical Centers, og tidligere virksomhetsleder legevakt og enhetsleder helse og velferd

 • Lexia Education

  “Grunnleggende helserett – hovedlinjer og utvalgte emner, med vekt på forsvarlighetskravet" gir en oversiktlig og praktisk innføring i helserettens viktigste temaer. E-boken er pedagogisk og alternativt oppbygget med blant annet sammendrag, forklaringsvideoer, praktiske oppgaver og eksempler fra nemnds- og rettspraksis. Det er enkelt å manøvrere i boken både på PC og på mobil, og boken inneholder nyttige lenker til bl.a. Lovdata. Boken gir en pedagogisk innføring i juridisk metode og henvisningsteknikk som er nyttig for alle som støter på helserett, og øvrig juss, i sin arbeidshverdag. Kjelland gir her en god oversikt over helserettens grunnleggende temaer og lover, samt et dypdykk i de mest sentrale temaene i helsepersonelloven, slik som forsvarlighetskravet og taushetsplikten. E-boken er relevant for deg som ønsker en rask og enkel oversikt over helserettens viktigste temaer samt for deg som ønsker en oppfriskning av helseretten.”

  helserettsstudent

 • Lexia Education

  “De senere årene har det vært en betydelig utvikling innenfor helseretten. Morten Kjelland’s E-bok gir en oppdatert og svært oversiktlig innføring i helserett som er relevant for alle typer helsepersonell. I tillegg til å dekke de sentrale lovene, så gir boken nyttig veiledning i hvilke plikter man har som helsepersonell. Eksempelvis å beskytte pasientenes grunnleggende rettighet til vern av sensitive person- og helseopplysninger, samtidig som det i enkelte tilfeller kan være behov for deling av slike opplysninger. Både som helsepersonell og som forsker på kliniske problemstillinger hos ulike pasientgrupper gir boken meg kunnskap til å utøve faget innenfor etablerte juridiske og yrkesetiske rammer. Jeg vil spesielt fremheve bokens fokus på effektiv formidling og det betydelige læringsutbyttet som oppnås gjennom det varierte og interaktive kursmaterialet. Jeg anbefaler boken til alle som ønsker seg en pedagogisk og utradisjonell innføring i gjeldende helserett.”

  Dr. Psychol., Spesialist i klinisk nevropsykologi Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • Lexia Education

  “E-helseboken til Morten Kjelland gir en grundig innføring i helserett. Boken er særlig utformet med tanke på helsepersonell, men vil også være nyttig for andre som jobber med helserett. Den dekker de helserettslige grunnprinsippene og alle sentrale emner innen helseretten. De mest relevante emnene for helsepersonell gis en ekstra grundig behandling, eksempelvis spørsmålet om faglig forsvarlighet og taushetsplikt. Boken er pedagogisk bygd opp med tekster, video-forelesninger, oppgaver, interaktive hjelpedokumenter, nyttige lenker m.m. Kjelland er en svært god formidler, og e-boken anbefales for alle som vil sette seg inn i helserettsområdet.”

  Advokat i Norsk Sykepleierforbund

 • Lexia Education

  “E-boken «Grunnleggende helserett» formidler faget på en praktisk måte ved bruk av forklaringsvideoer, sammendrag og illustrasjoner. Bokens digitale utforming bidrar til at man enkelt får oversikt over fagstoff og rettskilder, eksempelvis ved å bruke direktelenker til Lovdata. Som student verdsetter jeg et tilgjengelig pensum, spesielt på digitale plattformer. For meg har Kjellands e-bøker vært et nyttig og pedagogisk verktøy som gjør læringsprosessen både spennende og effektiv.”

  Assistent i Domstoladministrasjonen

 • Lexia Education

  “Om e-boken
  E-boken gir en pedagogisk oversikt over de grunnleggende temaene innenfor helseretten og helsepersonelloven. Innledningsvis gis leseren en god oversikt over metodebruken ved tolkning av reglene i helseretten. Deretter er helserettens prinsipper og hensyn behandlet. Videre behandles helsepersonelloven. Tilknyttet helsepersonelloven gis det en pedagogisk oversikt over lovens formål, samt fokuset på pasientsikkerhet fremfor straff. Særlig behandles den rettslige standarden forsvarlighetskravet. Tilknyttet behandlingen av forsvarlighetskravet gis det en oversikt over tolkningsmomenter forklart med pedagogiske figurer og en informativ video-presentasjon.

  E-boken behandler også øvrige temaer innenfor helsepersonelloven, hvor informasjon-, opplysning- og taushetsplikt står sentralt. Videre gir boken en oversikt over andre sentrale lover, med særlig vekt på Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. E-boken er lagt opp på en måte som fordrer selvstendig tenkning hos leseren. Dette ved at det følger praktiske oppgaver og video-presentasjoner som forklarer de ulike temaene.

  Hvordan bruke e-boken
  E-boken inneholder flere pedagogiske verktøy og hjelpemidler. Det anbefales å bruke verktøyene i kombinasjon, gjerne ved å diskutere de praktiske oppgavene og de pedagogiske figurene i kollokvier.

  Hvem bør lese og bruke e-boken
  E-boken passer for personer som ønsker en faglig oversikt over sentrale temaer innenfor helseretten. Særlig studenter vil ha nytte av e-boken for å danne seg en oversikt, før de dykker ned i tyngre materie. E-boken er også relevant for helsepersonell eller jurister som ønsker en oppfriskning av regelverket.”

  Advokat, Claims Link AS

 • Lexia Education

  “Morten Kjellands e-bok gir en innføring i sentrale temaer i helserett, som ikke bare vil være nyttig for helsepersonell, men også øvrige som ønsker en oversikt over helserettsområdet. I tillegg gis det en innføring i grunnleggende juridisk metode, slik at leseren har et godt verktøy ved tolkning av ulike regelverk. Boken er oversiktlig og består av variert kursmateriell, blant annet tekster, forklaringsvideoer, oppgaver mv. De ulike temaene formidles på en god og pedagogisk måte.”

  Advokatfullmektig hos ADI Advokater AS

 • Lexia Education

  “E-boken «Grunnleggende helserett – hovedlinjer og utvalgte emner, med vekt på forsvarlighetskravet» er svært pedagogisk lagt opp, med flere praktiske eksempler, forklarende figurer, bilder og oppgaver. Alle de sentrale bestemmelsene i helsepersonelloven presenteres på en ryddig og oversiktlig måte, og boken gir en god og helhetlig oversikt over emnet. Til de fleste temaene følger det også en filmsnutt, der temaet blir gjennomgått muntlig. Jeg kan på det sterkeste anbefale boken til studenter i helserett, og helsepersonell som omfattes av helsepersonelloven. Boken kan eksempelvis være nyttig i opplæringsøyemed. ”

  Advokat, Advokatfirmaet Robertsen